pic

úvod

ceník služeb

kontakt

Kancelář se zabývá občanským, pracovním, rodinným, trestním a obchodním právem.

Zejména se jedná o:

- Zastupování klientů v soudních a jiných řízeních

- Sepisy smluv (kupní, darovací, nájemní aj.)

- Návrh na vklad do katastru nemovitostí

- Kontrola smluv

- Vymáhání pohledávek (exekuce)

- Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení

- Zastupování v dědickém řízení

- Obhajoba klientů v trestním řízení

- Řešení přestupků

- Kompletní vyřízení rozvodu (vypořádání SJM, úprava práv a povinností k nezletilým dětem, zastupování u soudu)

- Výživné

- Řešení spoluvlastnických vztahů, sousedských sporů

- Zřízení a zrušení věcných břemen

- Zastupování poškozených v trestním žízení

- Poradenství a zastupování ve věcech pracovního práva

- Mimosoudní řešení sporů

- Sepis žalob, návrhů na vydání platebního rozkazu, odpor, odvolání, dovolání, stížností, námitek, trestních oznámení, dohod aj.


 
 
 

úvod | ceník služeb | kontakt
advokat.m@volny.cz